Salafus Shalih

Siapakah Salafus Shalih?

“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya”

Sumber

berikut daftar sebagian Salafus Shalih :

Para Sahabat dan Khalifah ar-Rasyidin * :
• Abu Bakr Ash-Shiddiq *
• Umar bin Al-Khaththab *
• Utsman bin Affan *
• Ali bin Abi Thalib *

• Ibnu Umar
• Ibnu Abbas
• Ibnu Az-Zubair
• Ibnu Amr
• Ibnu Mas’ud
• Aisyah binti Abubakar
• Ummu Salamah
• Zainab bint Jahsy
• Anas bin Malik
• Zaid bin Tsabit
• Abu Hurairah
• Jabir bin Abdillah
• Abu Sa’id Al-Khudri
• Mu’adz bin Jabal
• Abu Dzarr al-Ghifari
• Sa’ad bin Abi Waqqash
• Abu Darda’

Para Tabi’in :
• Aqamah wafat 62 H
• Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
• Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
• Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
• Sa’id bin Jubair wafat 95 H
• Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
• Urwah bin Zubair wafat 99 H
• Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
• Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
• Asy Sya’by wafat 104 H
• Ikrimah wafat 105 H
• Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
• Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
• Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
• Muhammad bin Sirin wafat 110 H
• Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
• Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H

Para Tabi’ut Tabi’in :
Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H ( Imam Hanafi )
• Al-Auza’i wafat 157 H
• Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
• Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
• Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
Malik bin Anas wafat 179 H ( Imam Maliki )
• Sufyan bin Uyainah wafat 193 H

Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:
• Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
• Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
• Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
• Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
Syafi’i wafat 204 H ( Imam Syafi’i )

Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
• Yahya bin Ma’in wafat 233 H
• Ali bin Al-Madini wafat 234 H
• Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
• Ibnu Qutaibah Wafat 236 H
• Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
Ahmad bin Hambal wafat 241 H ( Imam Hambali )

Murid-murid dari Murid-murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
• An Nasa’i wafat 234 H
• Al-Bukhari wafat 256 H
• Abu Zur’ah wafat 264 H
• Muslim wafat 271 H
• Ibnu Majah wafat 273 H
• Abu Dawud : wafat 275 H
• Abu Hatim wafat 277 H
• At-Tirmidzi wafat 279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *